I ett verksamhetssystem omsätts företagets övergripande mål och strategier i processer som fokuserar på kundens och verksamhetens behov. Verksamhetssystemet har till uppgift att ge en helhetssyn och en klar bild av hur företaget fullföljer sitt uppdrag och visar även hur varje medarbetare bidrar till detta. Det finns ett antal internationella krav och standarder som utgör underlag för certifiering av ett företags verksamhetssystem. Nokalux har valt att följa dessa standarder (ISO 9001) (ISO 14001).

VÅRT VERKSAMHETSSYSTEMS OMFATTNING

Nokalux verksamhetssystem omfattar marknadsföring, försäljning, utveckling/konstruktion, produktion av belysningsarmaturer.

Kvalitetsledning handlar i grunden om två saker: att uppfylla kund- och författningskrav och få nöjdare kunder. På köpet får verksamheten också ofta en minskning av onödiga kostnader. Standarden ISO 9001 är den internationellt vedertagna standarden för kvalitetsledningssystem. Standarden är ett verktyg i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra verksamhetsstyrningen.

 I allt fler branscher är det självklart att verksamheten ska bedrivas på ett miljömedvetet sätt. ISO 14001 är den internationellt vedertagna standarden för miljöledningssystem. Standarden är ett verktyg i arbetet med att organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Logga in