FÖRESKRIFTER FÖR LJUSARMATURER

IP-KLASSNING

Utförande enligt första siffran

Utförande enligt andra siffran

IP 0X

Inget skydd

IP X0

Inget skydd

IP 1X

Skydd mot fasta föremål större än 50 mm

IP X1

Droppskyddad

IP 2X

Skydd mot fasta föremål större än 12 mm

IP X2

Skydd mot droppande vatten vid 15° lutning

IP 3X

Skydd mot fasta föremål större än 2,5 mm

IP X3

Strilsäker

IP 4X

Skydd mot fasta föremål större än 1,0 mm

IP X4

Sköljtät

IP 5X

Dammsäker

IP X5

Spolsäker

IP 6X

Dammtät

IP X6

Skydd mot kraftiga vattenstrålar

IP X7

Vattentät

IP X8

Tryckvattentät

IK-KLASSNING

IK-Klassning Vandalsäkerhet enl EN 62262 och EN 50102 (utdaterad men med högre krav).

IK-klass

IK 08

IK 09

IK 10

IK 10+ 50J

Anslagsenergi (Joule)

5

10

20

50

KAPSLINGSKLASSER OCH MÄRKNING

F-märkning innebär att armaturen får monteras mot brännbart material.
T-märkning innebär att armaturens yttemperatur är begränsad. Enligt starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1994:7 finns ej kravet på T-märkning kvar. Däremot får inte temperaturen på armaturens yttre överstiga 100o C vid märkspänning.

 

D-märke EN 60598-2-24. Armaturer med begränsad yttemperatur, som kan monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där risk finns för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. Armaturer med D-märke EN 60598-2-24 som har yttemperatur max 90° vid normal drift och IP 54 alt IP 44 med dispens, anses uppfylla kravet.

 

Dubbelisolerad.

 

CE-märket betyder att producent eller importör garanterar att de europeiska kraven på produkten är uppfyllda. Ett intyg levereras med produkten, i detta står vilken standard produkten är testad efter. CE-märkning är inte ett kvalitetsmärke, utan berättar vilka minimikrav som är uppfyllda. De flesta Nokalux produkter har tredjepartscertificering, det betyder att en oberoende instans har testat produkterna i enlighet med gällande produktstandarder.

 


Accepteras enligt byggvarubedömningen.


Symbolen för att det finns en Ljusbild att se


Aktuell och gällande IP Klass på produkten visas med denna symbol


Symbolen beskriver att du kan välja färg på produkten


Symbolen betyder att det finns inbyggd sensor med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.


LJUSTEKNISKA BEGREPP OCH STORHETER

Begrepp

Beteckning

Enhet

Förklaring

Ljusflöde

lumen (lm)

Den totala ljusmängden från en ljuskälla.

Ljusstyrka

l

candela (cd)

Ljusstyrka i en viss riktning.

Belysningsstyrka

E

lux (lx)

Ljusflöde som träffar en given yta (lm / m2).

Luminans

L

cd/m2

Luminans – en ytas ”ljushet”.

Färgtemperatur

K

Kelvin (K)

Beskriver ögats intryck av ljuskällans färg.
Upplevs som varm vid K<3300 och kall vid K>5400.
Allt däremellan upplevs som ”vitt”.

Färgåtergivning

Ra

Ra-index

En ljuskällas förmåga att återge färger.
Högre Ra-index innebär bättre färgåtergivning.

Reflektionsfaktor

%

Förmågan att återreflektera ljus.

Bibehållningsfaktor

%

Beräkningsfaktor med hänsyn tagen till nedsmutsning
och ljuskällans åldring.

Ljusteknisk information


Polärdiagram
Polärt diagram som visar ljusfördelningen i ett visst plan. Normalt anges två kurvor, där den streckade gäller för armaturens längsled.

Tunable white?
Tunable white definieras som förmågan att styra en ljuskällas färgtemperatur. Allt ifrån ett kallt vitt ljus till ett varmare ljus.
Vill du veta mer kontakta oss!

Human-centric lighting ( HCL )?
Människan i centrum och hur ljus påverkar hur vi känner och beter oss. HCL strävar efter att använda ljusets kraft för att förbättra hur vi lever och arbetar. Genom att ställa in ljuset för att stödja våra dygnsrytmer och känslomässiga behov, kan vi främja mänsklig komfort, välbefinnande och prestation.
Fråga oss gärna om vilka möjligheter vi har för att erbjuda detta i våra produkter.

Bländskyddsalternativ

DP
Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd som ger bästa ljuskomfort och högsta verkningsgrad. Lämpligt då höga krav ställs på ljusstyrka och bländning, t ex vid bildskärmsarbete.

TL
Tvärlamellbländskydd som ger god avbländning i armaturens längsled. Kan med fördel användas i korridorer, butiker eller inom industrin.

MP
Mikroprismatisk plastskiva för bra ljusstyrning och hög verkningsgrad.

OP
Opaliserad plastskiva för diffuserat jämnt ljus samt hög verkningsgrad.

Reflektormaterial
Standardmaterial av pläterad och kemiskt behandlad aluminiumplåt. Metalliserad renaluminium för högsta verkningsgrad MIRO®

Reglerdon

TDC
Digitalt driftdon med både DALI, Touch-dim samt Corridormode (automatisk släckning efter 30 minuter på 10 %-nivå). Kan programmeras I fabric för ytterligare funktioner. Armaturer med dessa don har som standard amplituddimming för flimmerfri drivning av LED.

Flexibelt system med många möjligheter för styrning av t ex. dagsljus och närvarostyrningar.

Corridor function
Innebär att armaturen lyser med 10 % ljusnivå tills den får signal om rörelse, går sen snabbt upp till 100 %.

AIRC
Inbyggd sensor med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

ECO
Don för flera typer av reglering. Har DSI, DALI, Corridor-funktion och Switch-dim inbyggt. Lägsta dim-nivå är 1 %.

Livslängd
50 000 timmar med 10 % bortfall, om temperaturen vid tc-punkten på HF-donet är minst 10° under märktemperatur. Normerna anger att normalt bortfall är 0,2 % per 1000 drifttimmar för vanliga varmstartdon, men på longlife-don sk Extreme eller Industri- don har bortfall på 0,1 % per 1000 brinntimmar.

Nät
Märkspänning får avvika max. +/-10 %. Observera att transienter och andra störningar kan slå ut donen helt eller reducera livs­längden kraftigt.

Värme/ Kyla
Observera donens känslighet mot värme. Redan vid märktemperatur halveras livslängden. Om däremot temperaturen understiger märktemperaturen med 20° ökar livslängden till det dubbla. Lägsta omgivningstemperatur för HF-don är -25°, för dimbara don gäller -20° vid dimnivå över 70 %, +5° vid dimnivå över 30 %.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare dimensioneras normalt till 1 mA läckström per drivdon, då de enheter Nokalux använder har låga läckströmmar. Standarden för Klass I-produkter anger max 2mA läckström för armaturer med sladd och stickpropp, samt max 3.5mA läckström för fastanslutna armaturer. Tänk även på att jordfelsbrytare kan lösa ut vid 50% av märkströmmen.

Garantier
De fabrikat av HF-don som normalt används har 5 års garanti. Vid ev reklamationer följer Nokalux don-leverantörens villkor.
Logga in